Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam dính án phạt

Văn Huy

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam vừa bị phạt 70 triệu đồng do chậm công bố các báo cáo tài chính và tài liệu liên quan...

an-phat-1634085021.jpg
Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam

Ngày 11/10, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP.

Theo đó, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán); tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán).

Đồng thời, công ty cũng chậm công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-CN-HĐQT ngày 28/12/2019 về việc thay đổi nhân sự; nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2021/VLC/NQ-HĐQT ngày 4/1/2021 về bổ nhiệm quyền kế toán trưởng.

Bên canh đó, công ty cũng chậm công bố thông tin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán thay đổi trên 10% so với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét, 6 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần 1.412 tỷ đồng, tăng so với mức 1.368 tỷ đồng cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 142,2 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam ở mức 3.102 tỷ đồng, trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn đã chiếm tới 2.096 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức 336,7 tỷ đồng, trong khi đó vốn chủ sở hữu tăng đột biến lên 2.765 tỷ đồng.