Người dân Thủ đô ủng hộ tiếp tục giãn cách để giữ vững thành quả chống dịch

##Quảng cáo 2