Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về đê điều ngay từ khi phát sinh

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng rà soát, hoàn thiện, phê duyệt Phương án phòng, chống thiên tai cụ thể, chi tiết, sát với thực tế của địa phương; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí theo phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo thực hiện phương án khi thiên tai xảy ra. Xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai ngay từ khi phát sinh.